Kontakt z administratorem witryny

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej forum.pcma.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-13 .
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Tytuły podstron
W nagłówku przeglądarki najpierw wyświetlana jest nazwa serwisu, a następnie tytuł podstrony.
Alternatywne opisy dla grafiki
Serwis posiada ilustracje z nieczytelnymi tekstami alternatywnymi.
Obszary strony, tzw. landmarki
Strona nie zawiera zdefiniowanych landmarków.
Zabezpieczenia Captcha
Mechanizm zabezpieczający jest nie dostępny dla osób niewidomych.
Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Kontrasty i kolorystyka strony
Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
Serwis posiada niewyróżnione odnośniki.
Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
Dostępność interfejsu użytkownika
Interfejs serwisu zawiera elementy trudne w obsłudze.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe
Na stronie forum.pcma.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Agnieszka Szymczak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: pcma@uw.edu.pl, telefon (00 48) 22 55 31 328. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Opis w przygotowaniu

Administrator

Wiadomość zostanie wysłana jako zwykły tekst bez znaczników HTML i BBCode. Twój adres e-mail zostanie ustawiony jako adres zwrotny tej wiadomości.